μετὰ δὲ τὴν Ἀμφίονος τελευτὴν Λἀιος τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ ἔγημεν Ιοκἀστην, χρήσαντος τοῦ θεοῦ..

SpeedPocok5

Active Member
παρέλαβε what des it mean and in what tense is it?

Same with χρήσαντος
 

SpeedPocok5

Active Member
Following the sentence: μὴ γεννᾶν (τὸν γεννηθέντα γὰρ πατροκτόνον ἔσεσθαι)

I dont know what means πατροκτόνον
 

SpeedPocok5

Active Member
ὁ δὲ οἰνωθεὶς συνῆλθε τῇ γυναικί.

Same with οἰνωθεὶς I cant find anything on perseus.
 
παρέλαβε what des it mean and in what tense is it?

Same with χρήσαντος

Do you not have a dictionary? I want to answer your question but I also want to help your Greek improve. Do you know παρά and have you learned λαμβάνω? If so, that should answer your question. What principal part does παρέλαβε most closely match? That should answer your question about the tense.

For χρήσαντος, look up χράω. From what principal part is it most likely derived?

Any Greek dictionary should have πατροκτόνος. οἰνώθεις, look under οἰνόω.

I'm curious as to how you are approaching your work in Greek. Are you studying on your own? Knowing your paradigms and being able to get back to the lexical form by knowing something about word formation, how the various paradigms are actually put together, helps immensely. Knowing how you are going about your work will help us to help you better (you may have answered this earlier, but I'm fairly new to this board myself).
 
Top