ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς ὁ Κρόνος[12] ἀκούσῃ.[13]

SpeedPocok5

Active Member

ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς ὁ Κρόνος[12] ἀκούσῃ.[13]

Why the word in red is genitive if that word functions like a Direct Object?
 

Bitmap

Civis Illustris

  • Civis Illustris

  • Patronus

I could give you the answer, but I have a feeling that footnote 13 provides the answer as well.
 

SpeedPocok5

Active Member

SpeedPocok5

Active Member

What does footnote 13 say?
[12] Κρόνος,-ου, ὁ, Crono.
[13] ἀκούσῃ verbo 3ª sing aor subj act de ἀκούω: “escuchar”

you don't trust me ;(
 

Bitmap

Civis Illustris

  • Civis Illustris

  • Patronus

Well, if you look it up in a dictionary, you will find that ἀκούω is frequently constructed with a genitive object.
 

SpeedPocok5

Active Member

Well, if you look it up in a dictionary, you will find that ἀκούω is frequently constructed with a genitive object.
Thank you!
 
Top